ชมบรรยากกาศค่ายอิสานฟื้นฟู 2012 "ฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะ" ณ.จังหวัดร้อยเอ็ด 20-22 ตุลาคม 2012 | ภาพบรรยากาศ ค่ายสิ้นปี "รักผูกพัน มุ่งมั่นสู่หลักชัย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว 2012"

RSSAll Entries Tagged With: "บุตรน้อยหลงหาย"

กลับบ้าน…ถ่อมใจ ให้อภัยและคืนดี…

กลับบ้าน…ถ่อมใจ ให้อภัยและคืนดี…

พ่อผู้ให้อภัยลูกได้เสมอ…. ลูกา 15:11-32 คำอุปมาเรื่องบุตรหายไป 15:11 พระองค์ตรัสว่า “ชายคนหนึ่งมีบุตรชายสองคน 15:13 ต่อมาไม่กี่วัน บุตรคนน้อยนั้นก็รวบรวมทรัพย์ทั้งหมดแล้วไปเมืองไกล และได้ผลาญทรัพย์ของตนที่นั่นด้วยการเป็นนักเลง